internetového obchodu www.obuvtopky.sk


Článok I

Všeobecné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup spoločnosti MoiMondo, s.r.o. so sídlom Toplianska 3484/15, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, IČO: 51463580, DIČ: 2120714618, IČ DPH: SK212071418, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 36046/ (ďalej len  „Predávajúci" ) a kupujúceho (ďalej len  „Kupujúci" ) pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku (ďalej len ako „Kúpna zmluva“ ) prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.obuvtopky.sk (ďalej len ako „obuvtopky.sk“ ) a práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany" ) s tým súvisiace.

2. Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len ako  „Občiansky zákonník“ ), pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na obuvtopky.sk, ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako  „Zákon o ochrane spotrebiteľa“ ), ako aj zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako  „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“ ).

3. Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na obuvtopky.sk , ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len ako  „Obchodný zákonník“ ).

4. Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom Predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky Predávajúcemu sa reklamačný poriadok stáva pre Kupujúceho záväzným.

5. Reklamačný poriadok je verejne dostupný na obuvtopky.sk a v centrále Predávajúceho na adrese MoiMondo, s.r.o. Toplianska 3484/15, 085 01 Bardejov .

Článok II

Kontrola tovaru pri prevzatí

1.  Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

2.  Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.

3.  Ak Kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho. V prípade, ak Kupujúci neuplatní u Predávajúceho reklamáciu v lehote podľa predchádzajúcej vety, dodávka tovaru sa považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.

4.  Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať vady tovaru zakúpeného na obuvtopky.sk bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka v platnom znení. Prípadné omeškanie s uplatnením vady tovaru pri pokračujúcom užívaní (chybného) tovaru by mohlo zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a mohlo by mať vplyv aj na výsledok reklamačného konania.

Článok III

Uplatnenie reklamácie a odstúpenie od zmluvy

1. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku

1.1. V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete) a v prípade, ak Predávajúci včas a riadne poskytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, Kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu v zmysle ustanovenia § 7 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 (slovom: štrnástich) dní od prevzatia tovaru.

1.2. Podrobné poučenie o práve Kupujúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy a podrobné informácie o uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od Kúpnej zmluvy a o právach a povinnostiach Zmluvných strán pri odstúpení od zmluvy Kupujúcim sú uvedené v článku IX, X a XI všeobecných obchodných podmienok Predávajúceho, ktorých znenie je uverejnené na obuvtopky.sk.

2. Uplatnenie práva na výmenu alebo opravu (odstránenie vady) tovaru, odstúpenie od zmluvy z dôvodu vád tovaru

2.1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

2.2. Kupujúci si môže uplatniť právo na opravu alebo výmenu tovaru niektorým z nasledovných spôsobov, a to:

a) Doručením písomnej reklamácie spolu s tovarom a dokladom o kúpe tovaru poštou na korešpondenčnú adresu Predávajúceho, a to:

MoiMondo, s.r.o.

Toplianska 3484/15

085 01 Bardejov

Tel.: +421 905 317 314

E-mail: obchod@obuvtopky.sk

b) V prípade zasielania odstúpenia od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho poštou, Predávajúci odporúča zasielať uvedené podanie prostredníctvom doporučenej zásielky, aby nevznikli pochybnosti o zachovaní lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

c) Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.

d) V ktorejkoľvek prevádzke Predávajúceho, t.j. v niektorej z predajní (§ 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

· Osobný odber na predajni v Bratislave na adrese: MoiMondo, s.r.o, Pri starom letisku 2408/7 (OC Vajnoria), 831 07 Bratislava ,

· Osobný odber na predajni v Bardejove na adrese: Ing. Peter Michalík TOPKY, Dlhý rad 25, 085 01 Bardejov .

2.3. Ak Kupujúci uplatní reklamáciu odstavca 2.2. b.), Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť Kupujúceho o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka, ktoré sú uvedené v odseku 2.1 tohto reklamačného poriadku, t.j. práva požadovať výmenu tovaru, opravu (odstránenie vady) tovaru, primeranú zľavu z ceny tovaru alebo právo odstúpenia od zmluvy.

2.4. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny. Kupujúci je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený a hygienicky nezávadný , v opačnom prípadne je predávajúci oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru.

2.5. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný na základe rozhodnutia Kupujúceho o tom, ktoré z práv zo záruky uplatňuje, určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

2.6. V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy tovaru, Predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

2.7. Ak Predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy tovaru, Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie, pričom túto informáciu uvedie v doklade o vybavení reklamácie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (§ 2 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa).

2.8. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

2.9. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie (§ 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Pri uplatnení reklamácie spôsobom podľa bodu 2.2. a) vyššie, t.j. pri doručení písomnej reklamácie spolu s tovarom poštou na korešpondenčnú adresu Predávajúceho, Predávajúci doručí Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, doručením potvrdzujúceho emailu na emailovú adresu Kupujúceho, ktorú Kupujúci uviedol pri objednávke tovaru. Pri uplatnení reklamácie spôsobom podľa bodu 2.2. b) vyššie, t.j. uplatnením reklamácie v prevádzke Predávajúceho, vydá Predávajúci Kupujúcemu ako potvrdenie o uplatnení reklamácie kópiu reklamačného protokolu.

2.10. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať zákazníkovi písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie alebo list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie.

3. Kupujúci požaduje zámenu tovaru v dôsledku nevyhovujúcich parametrov tovaru (veľkosť a/alebo farba).

3.1. V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, mu nesedí z dôvodu nevyhovujúcej veľkosti a/alebo farby tovaru, má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za tovar inej - podmienky farby a/alebo veľkosti, resp. iný druh tovaru, maximálne do 14 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Výmenu tovaru je možné uskutočniť iba v prípade, ak to umožňujú skladové zásoby Predávajúceho a tovar bol doručený nepoškodený a nejaví známky nosenia . V opačnom prípade sa má za to, že Kupujúci odstúpil od Kúpnej zmluvy a bude sa postupovať podľa bodu 1, ak sú splnené ostatné podmienky podľa bodu 1. Kupujúci pri prvej výmene neuhrádza manipulačný poplatok pokrývajúci náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s vrátením tovaru. Náklady na vrátenie tovaru za účelom jeho výmeny znáša Kupujúci, avšak len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Predávajúci dodá vymenený tovar Kupujúcemu do 14 dní od dňa prevzatia kompletne vyplneného Formulára s požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa má vymeniť.


Článok IV

Záručné podmienky a záručná doba

1. Na dodaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je Kupujúcemu dodaná faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Kupujúci je povinný čo najpresnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje a to, akým spôsobom sa vada navonok prejavuje.

4. Nárok na uplatnenie reklamácie Kupujúcim zaniká nepredložením dokladu o kúpe a dokladu o zaplatení a uplynutím záručnej doby tovaru. Kupujúci je povinný preukázať, že jeho nárok na vybavenie reklamácie je oprávnený, tzn., že okrem vytknutia vád, doloží aj miesto, cenu tovaru a dátum zakúpenia tovaru, čo preukáže predajným dokladom

5. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

6. Záručnú dobu si nie je možno zamieňať s dobou obvyklej životnosti, tzn. s dobou, počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vydržať, vzhľadom na jeho vlastnosti, daný účel použitia a rozdielnosť v intenzite používania.

7. Reklamáciu by kupujúci mal uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď po zistení vady, aby reklamácia mohla byť správne posúdená a vybavená. Len čo kupujúci zistí vadu na prevzatej veci, je povinný vec uschovať a nepoužívať až do uplatnenia reklamácie, aby sa zabránilo výraznejšiemu poškodeniu veci napr. tak, že z odstrániteľnej vady sa stane vada neodstrániteľná.

8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak sa reklamácia vybaví výmenou vadného tovaru za nový, beží doba pre uplatnenie reklamácie znova od okamžiku prevzatia nového tovaru kupujúcim.

9. Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na chyby, o ktorých bol v čase uzatvárania kúpnej zmluvy informovaný, a na ktoré mu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru.

Článok V

Alternatívne riešenie sporov

1. V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako  „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“ ). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na  ars@soi.sk  alebo  adr@soi.sk  alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky ( zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke MHSR.SK ), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke  Európskej komisie - Riešenie sporov online

2. Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:

a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

b) presné označenie Predávajúceho,

c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

d) označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha,

e) dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,

f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

3. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť Formulár , ktorého vzor je Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie na stránke Predávajúceho obuvtopky.sk a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

Článok VI

Spracúvanie osobných údajov

1. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho na účel vybavenie reklamácie. Predávajúci poskytne osobné údaje Kupujúceho príjemcom, ktorým je povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákona ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia a iné subjekty, ktorým poskytuje osobné údaje na základe zákona. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami platných predpisov o ochrane osobných údajov. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov. Právnym základom spracúvania je zákonná povinnosť spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia vyplývajúca zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Nedochádza k profilovaniu a ani k prenosu do tretej krajiny. Kupujúci je povinný poskytnúť osobné údaje na účely vybavenia reklamácie, ich neposkytnutie, môže mať za následok nevybavenie reklamácie. Osobné údaje bude predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 5 rokov odo dňa vybavenia reklamácie. Kupujúci má ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Predávajúcim, právo od tejto spoločnosti požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,  ako aj právo na opravu, obmedzenie spracúvania týchto údajov. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore platnými predpismi o ochrane osobných údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: peter.michalik@obuvtopky.sk .

2. Viac o informáciách o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutej osoby nájdete na obuvtopky.sk v časti Zásady ochrany osobných údajov .

Článok VII

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny a/alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na obuvtopky.sk.


V Bardejove dňa 01.05.2020